klang.gif Color Transparent

สำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ


 

เบอร์โทรติดต่อ :

            น.อ.หญิง พเยาว์ เสนีย์วงษ์  ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกธุรการ สคม.ทอ.

          - โทรศัพท์  :  ๐๒-๕๓๔-๒๓๔๕

          - โทรสาร    :  ๐๒-๕๓๔-๒๓๒๗

 

ที่ตั้ง :
          ​171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

 

แผนที่โดยสังเขป :

Map News