เว็บที่น่าสนใจ


Logo Line

icon bullet blue หน่วยงานภาครัฐ
   - เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government Portal)
   - เว็บไซต์รัฐบาลไทย
icon bullet blue หน่วยงานด้านความมั่นคงภายใน
    - กระทรวงกลาโหม 
    - สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
    - กองบัญชาการกองทัพไทย
    - กองทัพบก
    - กองทัพเรือ
icon bullet blue หน่วยงานกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
    - สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
    - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon bullet blue หน่วยงานด้านคลังสมอง
   - ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ยศ.ทร.
   - ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องประเทศ 
   - ศูนย์พัฒนายุทธศาสตร์และหลักนิยม ยศ.ทบ.
   - คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม
   - สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
icon bullet blue หน่วยงานด้าน ICT ภายในกระทรวงกลาโหม
   - กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
   - สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
   - สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
   - ศูนย์อิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
   - กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทัพเรือ
   - ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทหารอากาศ
icon bullet blue หน่วยงานด้านไซเบอร์ภายในกระทรวงกลาโหม
    - ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
icon bullet blue หน่วยงานด้านบริการของกองทัพอากาศ
    - หอสมุดกองทัพอากาศ
    - กองการฌาปนกิจ ทอ.
icon bullet blue เว็บไซต์ด้านการทหารของมิตรประเทศ
    - U.S. Air Force​
    - Royal Air Force
    - Royal Australian Air Force
    - Republic of Singapore Air Force​
icon bullet blue เว็บไซต์ด้านการบริการความรู้
    - ห้องสมุดทหาร
    - วารสารออนไลน์
    - หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
    - คลังปัญญา
    - สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

 

Logo Line